Rodo

INFORMACJA

SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ, 

I SĄ ZBIERANE OD TEJ OSOBY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medpharm s.c. Monika Mokrzycka-Jakubowska, Sławomir Jakubowski z siedzibą w Baninie, ul.Klonowa 25 , tel.: 58 681-89-91, e-mail:rodoaptekawbaninie@wp.pl
 2. Pani/Pana dane       osobowe               mogą     być         przetwarzane       przez      Administratora w celu:

–  realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym m. in.:

 • realizacji recept;
 • wystawienia recept farmaceutycznych.

Administrator      przetwarza      dane     osobowe      we     wskazanym      celu      na      podstawie      art.      6      ust.

 • c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:

podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1844, z późn.zm.);
 • organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.);

–  podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu: nie dotyczy

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
  • nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
  • zostały one realizowane – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż określone w pkt 1.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 1) prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  3. niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 3)            prawo do przenoszenia danych osobowych;

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne), jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: nie dotyczy

 

INFORMACJA

SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ,  A SĄ ZBIERANE OD INNEJ OSOBY  

 

Zgodnie            z           art.           14           ust.           1           ROZPORZĄDZENIA           PARLAMENTU          EUROPEJSKIEGO

I       RADY      (UE)       2016/679       z      dnia       27       kwietnia       2016       r.      w      sprawie       ochrony       osób       fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medpharm s.c. Monika Mokrzycka-Jakubowska, Sławomir Jakubowski z siedzibą w Baninie, ul.Klonowa 25 , tel.: 58 681-89-91, e-mail:rodoaptekawbaninie@wp.pl
 2. Pani/Pana dane        osobowe                 mogą       być          przetwarzane           przez       Administratora w celu:

–        realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym m. in.:

 • realizacji recept;
 • wystawienia recept farmaceutycznych.

Administrator        przetwarza        dane       osobowe       we       wskazanym        celu       na       podstawie        art.        6       ust.

 • c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • dane dotyczące zdrowia;
  • dane identyfikujące;
  • dane adresowe;
  • dane kontaktowe

– w zakresie danych osobowych umieszczanych na recepcie lub pozyskiwanych na podstawie obowiązujących przepisów od osoby przedstawiającej receptę do realizacji.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:

podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • Narodowy Fundusz                Zdrowia                 –              na            podstawie                         43            ust.    1              pkt           2              i               3              ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1844, z późn.zm.);
 • organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.);

–        podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu: nie dotyczy

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
  • nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
  • zostały one realizowane – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż określone w pkt 1.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych,
   • niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
   • niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m. in. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne), jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: nie dotyczy

 

INFORMACJA

SKIEROWANA DO WSZYSTKICH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG APTEKI

OGÓLNODOSTĘPNEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO ”, informujemy, że:

 

– jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Administratora potwierdzeni a, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medpharm s.c. Monika Mokrzycka-Jakubowska, Sławomir Jakubowski z siedzibą w Baninie, ul.Klonowa 25 , tel.: 58 681-89-91, e-mail:rodoaptekawbaninie@wp.pl

 

 

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, to jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji o:

 

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach odnośnych danych osobowych;

 

3)   odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 

 • okresie przechowywania danych osobowych;
 • prawie do żądania od administratora sprostowania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą;

 

 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • źródle pochodzenia danych osobowych – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.

MEDPHARM S.C.

Dane Kontaktowe:

Informacje: